drezyna-news

Koszaliska Kolej Wskotorowa dotara do Rosnowa

Po piciu latach prac przy odbudowie i udronieniu zdewastowanego torowiska na odcinku Manowo-Rosnowo, w dniu 8 listopada 2014r. do Rosnowa dojecha pierwszy po 13 latach pocig wskotorowy. Towarzystwo Mioników Koszaliskiej Wskotorówki przygotowao kurs do Rosnowa, a na stacji na wszystkich uczestników imprezy czekao ognisko z poczstunkiem i muzyk w wykonaniu zespou ludowego. Najwaniejszym punktem programu byo symboliczne dokrcanie ostatnich rub czcych odbudowane torowisko. W imprezie wzio udzia okoo 250 osób. Wydarzenie to pt. "Razem do przodu" otrzymao dofinansowanie w ramach programu "Dziaaj lokalnie" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci i Akademii Rozwoju Filantropii.